The Assessment of the Sorption Capacity of Enterosorbents at the Risk of Heavy Metal Poisoning

S. F. Andrusenko, O. I. Anfinogenova, E. V. Denisova

Abstract


It was carried out a comparative determination of the effectiveness of the detoxification activity of sorbents about heavy metals. It was found that the half-adsorption period is approximately 30 minutes and it does not depend on the type of sorbent. The maximum sorption capacity for sorbents relative to heavy metals was determined. Rows of sorbent activity about heavy metals were constructed. The influence of the pH of the medium on the value of the specific adsorption of sorbents was studied. The assessment of desorption processes in conditions close to physiological in the environment of "artificial" intestinal juice was carried out to establish the possibility of secondary metal intoxication. The results can be used to select the optimal detoxifying agent and correct the elimination of the consequences of heavy metal poisoning.


Full Text:

PDF

References


Galina A.T. Tyazhelyemetallykakfaktorzag-ryazneniyaokruzhayushchejsredy // Astra-hanskijvestnikekologicheskogoobrazovani-ya – 2013. – № 1 (23). – S. 182-192.

Zakharenko, S.M.Enterosorbtsiya v prak-tikeinfektsionista // Russkiimed-itsinskiizhurnal. – 2010. – T. 18. – № 30. – S. 1829 -1832.

Panfilova V.N., Taranushenko T.E.Primenenieenterosorbentov v klinich-eskoipraktike // Pediatricheskayafarma-kologiya. – 2012. – Tom 9, № 6. – S. 34–39.

Vershinin, A.S., Bychkovskikh V.A., Smirnov D.M. PrimenenieenterosorbentaPolisorb MP (kremniyadioksidakolloidnogo) v kom-pleksnoiterapiipatologicheskikhsostoyanii, soprovozhdayushchikhsyaendotoksikozom // VestnikYuzhno-Ural'skogogosudarstvennogouniversiteta. – 2013. – T. 13, № 3. – S. 125 - 129.

KudinM.V., TsaregorodtsevA.D., Fedo-rovYu.N., DlinV.V., SkripkinA.V.Effektivnost' enterosgelyavkompleksnomlech-eniiekologicheskidetermini-rovannykhzabolevaniipochekudetei // Ros-siiskiivestnikperinatologiiipediatrii. – 2013. – №4. – S. 72-77.

Peretz1 Sandu, Dan Anghel, Vasilescu Elena, Florea-Spiroiu Manuela, Stoian Cristina, Zgherea Gheorghe Synthesis, characteriza-tion and adsorption properties of alginate porous beads // Polymer Bulletin. — 2015. — 72(12). — Р.3169–3182. DOI: org/10.1007/s00289-015-1459-4

UstinovaYu.V., Latkova E.V., Poznyakovskii V.M.Razrabotka, tovarovednayakharakteris-tika i otsenkaeffektivnostienterosorbenta-novogopokoleniya // Tekhnika i tekhnologiyapishchevykhproizvodstv. – 2015. – №2 – S. 93-97.

IvanovA.A., Savel'evaA.V., YudinaN.V., Burko-vaV.N.Otsenkaadsorbtsionnoisposobnostimodifitsirovannykhtorfyanykhenter-osorbentov // Khimiyarastitel'nogosyr'ya. – 2013. – №1. – S. 215-220.

FilippovaV.A., LysenkovaA.V., Ig-natenkoV.A., Dovna-rA.K.Sravnitel'nayakharakteristikaadsorbtsionnykhsvoistventerosorbentov. // Prob-lemyzdorov'yaiekologii. – 2016. – №1, Vyp 47. – S.41-46.

GernikovaE.P., LuttsevaA.I., Bokoviko-vaT.N., MamashinaE.A., Biglova-Yu.R.Opredelenieadsorbtsionnoiaktivnostienterosorbentov // VedomostiNTsESMP. Ezhekvartal'nyiretsenziruemyinauchno-prakticheskiizhurnal. – 2013. – № 4. – S. 47-50.

Hamitowa SM, Glinushkin AP, Avdeev YM, Nalyuhin AN, Beliy AV, Zavarin DA, Snetilo-va VS, Lebedeva MA, Danilova ED, Semykin VA, Pigorev IY. Assessment of Microorgan-isms and Heavy Metals' Content in The Soils Of Arboretum Named After Nikolai Klyuev. Int. J. Pharm. Res. Allied Sci. 2017 Jul 1;6(3):47-55

Nafees S, Nafees H, Rehman S, Rahman SZ, Amin KM. Microbial load, Pesticides resi-due, Aflatoxin estimation and heavy metals analysis of a single Unani drug Badranjboya (Mellissa officials) Pharmacophores. 2018 Jul 1;9(4):8-13.

Habib SA, Elbakry MA, Sakran MA, Toson EA, El-Baz RA, Elafify ME. The impact of heavy metals in impairment of spermato-genesis and sperm density in the human. J. Biochem. Technol. 2018;9(4):1-8.

Ryabinina Е. I., Zotova Е. Е., Ponomareva N. I. Izuchenie adsorbci onnojaktivnostienter-osorbentovrazlichnojprirodypootnosheniyu k kationamsvinca// Vestnik VGU, Seriya: Himiya. Biologiya. Farmaciya – 2016. – № 1. – S. 21-24.

NikolaevV.G., GerashchenkoI.I., Kartel' N.T., GurinaN.M, BakalinskayaO.N., Sarnatska-yaV.V., SnezhkovaE.A., BardakhivskayaK.I., SakhnoL.A. Doklinicheskoeizuchenieenter-osorbentov: khimiko-farmatsevticheskiiaspekt // Poverkhnost'. – 2011. – Vyp. 3(18). – S. 310-319.

MarkelovD.A., NitsakO.V., Gerashchen-koI.I.Sravnitel'noeizuchenieadsorbtsionnoiaktivnostimeditsinskikhsorbentov // Khimi-ko-farmatsevticheskiizhurnal. – 2008. – T. 42, №7. – S. 30–33.
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0000easl.v7i1.3218

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 S. F. Andrusenko, O. I. Anfinogenova, E. V. Denisova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

<Entomology+Zoology+Allied Branches>Entomology and Applied Science Letters