Creative Commons License 2020 Volume 7 Issue 1

The Assessment of the Sorption Capacity of Enterosorbents at the Risk of Heavy Metal Poisoning


S. F. Andrusenko, O. I. Anfinogenova, E. V. Denisova
Abstract

It was carried out a comparative determination of the effectiveness of the detoxification activity of sorbents about heavy metals. It was found that the half-adsorption period is approximately 30 minutes and it does not depend on the type of sorbent. The maximum sorption capacity for sorbents relative to heavy metals was determined. Rows of sorbent activity about heavy metals were constructed. The influence of the pH of the medium on the value of the specific adsorption of sorbents was studied. The assessment of desorption processes in conditions close to physiological in the environment of "artificial" intestinal juice was carried out to establish the possibility of secondary metal intoxication. The results can be used to select the optimal detoxifying agent and correct the elimination of the consequences of heavy metal poisoning.


Share:
References

Galina A.T. Tyazhelyemetallykakfaktorzag-ryazneniyaokruzhayushchejsredy // Astra-hanskijvestnikekologicheskogoobrazovani-ya – 2013. – № 1 (23). – S. 182-192.

Zakharenko, S.M.Enterosorbtsiya v prak-tikeinfektsionista // Russkiimed-itsinskiizhurnal. – 2010. – T. 18. – № 30. – S. 1829 -1832.

Panfilova V.N., Taranushenko T.E.Primenenieenterosorbentov v klinich-eskoipraktike // Pediatricheskayafarma-kologiya. – 2012. – Tom 9, № 6. – S. 34–39.

Vershinin, A.S., Bychkovskikh V.A., Smirnov D.M. PrimenenieenterosorbentaPolisorb MP (kremniyadioksidakolloidnogo) v kom-pleksnoiterapiipatologicheskikhsostoyanii, soprovozhdayushchikhsyaendotoksikozom // VestnikYuzhno-Ural'skogogosudarstvennogouniversiteta. – 2013. – T. 13, № 3. – S. 125 - 129.

KudinM.V., TsaregorodtsevA.D., Fedo-rovYu.N., DlinV.V., SkripkinA.V.Effektivnost' enterosgelyavkompleksnomlech-eniiekologicheskidetermini-rovannykhzabolevaniipochekudetei // Ros-siiskiivestnikperinatologiiipediatrii. – 2013. – №4. – S. 72-77.

Peretz1 Sandu, Dan Anghel, Vasilescu Elena, Florea-Spiroiu Manuela, Stoian Cristina, Zgherea Gheorghe Synthesis, characteriza-tion and adsorption properties of alginate porous beads // Polymer Bulletin. — 2015. — 72(12). — Р.3169–3182. DOI: org/10.1007/s00289-015-1459-4

UstinovaYu.V., Latkova E.V., Poznyakovskii V.M.Razrabotka, tovarovednayakharakteris-tika i otsenkaeffektivnostienterosorbenta-novogopokoleniya // Tekhnika i tekhnologiyapishchevykhproizvodstv. – 2015. – №2 – S. 93-97.

IvanovA.A., Savel'evaA.V., YudinaN.V., Burko-vaV.N.Otsenkaadsorbtsionnoisposobnostimodifitsirovannykhtorfyanykhenter-osorbentov // Khimiyarastitel'nogosyr'ya. – 2013. – №1. – S. 215-220.

FilippovaV.A., LysenkovaA.V., Ig-natenkoV.A., Dovna-rA.K.Sravnitel'nayakharakteristikaadsorbtsionnykhsvoistventerosorbentov. // Prob-lemyzdorov'yaiekologii. – 2016. – №1, Vyp 47. – S.41-46.

GernikovaE.P., LuttsevaA.I., Bokoviko-vaT.N., MamashinaE.A., Biglova-Yu.R.Opredelenieadsorbtsionnoiaktivnostienterosorbentov // VedomostiNTsESMP. Ezhekvartal'nyiretsenziruemyinauchno-prakticheskiizhurnal. – 2013. – № 4. – S. 47-50.

Hamitowa SM, Glinushkin AP, Avdeev YM, Nalyuhin AN, Beliy AV, Zavarin DA, Snetilo-va VS, Lebedeva MA, Danilova ED, Semykin VA, Pigorev IY. Assessment of Microorgan-isms and Heavy Metals' Content in The Soils Of Arboretum Named After Nikolai Klyuev. Int. J. Pharm. Res. Allied Sci. 2017 Jul 1;6(3):47-55

Nafees S, Nafees H, Rehman S, Rahman SZ, Amin KM. Microbial load, Pesticides resi-due, Aflatoxin estimation and heavy metals analysis of a single Unani drug Badranjboya (Mellissa officials) Pharmacophores. 2018 Jul 1;9(4):8-13.

Habib SA, Elbakry MA, Sakran MA, Toson EA, El-Baz RA, Elafify ME. The impact of heavy metals in impairment of spermato-genesis and sperm density in the human. J. Biochem. Technol. 2018;9(4):1-8.

Ryabinina Е. I., Zotova Е. Е., Ponomareva N. I. Izuchenie adsorbci onnojaktivnostienter-osorbentovrazlichnojprirodypootnosheniyu k kationamsvinca// Vestnik VGU, Seriya: Himiya. Biologiya. Farmaciya – 2016. – № 1. – S. 21-24.

NikolaevV.G., GerashchenkoI.I., Kartel' N.T., GurinaN.M, BakalinskayaO.N., Sarnatska-yaV.V., SnezhkovaE.A., BardakhivskayaK.I., SakhnoL.A. Doklinicheskoeizuchenieenter-osorbentov: khimiko-farmatsevticheskiiaspekt // Poverkhnost'. – 2011. – Vyp. 3(18). – S. 310-319.

MarkelovD.A., NitsakO.V., Gerashchen-koI.I.Sravnitel'noeizuchenieadsorbtsionnoiaktivnostimeditsinskikhsorbentov // Khimi-ko-farmatsevticheskiizhurnal. – 2008. – T. 42, №7. – S. 30–33.


Entomology and Applied Science Letters is an international double-blind peer reviewed publication which publishes scientific research & review articles related to insects that contain information of interest to a wider audience, e.g. papers bearing on the theoretical, genetic, agricultural, medical and biodiversity issues. Emphasis is also placed on the selection of comprehensive, revisionary or integrated systematics studies of broader biological or zoogeographical relevance. In addition to full-length research articles and reviews, the journal publishes interpretive articles in a Forum section, Short Communications, and Letters to the Editor. The journal publishes reports on all phases of medical entomology and medical acarology, including the systematics and biology of insects, acarines, and other arthropods of public health and veterinary significance.

Announcement and Advertisement
Announcements regarding scientific activities such as conferences, symposium, are published for free. Advertisements can be either published or placed on website as banners.
open access
Entomology and Applied Science Letters supports the submission of entomological papers that contain information of interest to a wider reader groups e. g. papers bearing on taxonomy, phylogeny, biodiversity, ecology, systematic, agriculture, morphology. The selection of comprehensive, revisionary or integrated systematics studies of broader biological or zoogeographical relevance is also important. Distinguished entomologists drawn from different parts of the world serve as honorary members of the Editorial Board. The journal encompasses all the varied aspects of entomological research.